Lasteaed

A.HAAVA NIM PALA KOOLI LASTEAIA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕPPEAASTAL


 

Pala lasteaia õppeaasta algab 01. septembril 2022 ja lõpeb 31. augustil 2023.

 

1.Ülevaade lasteaiast

 

Üldandmed

Nimetus: A.Haava nim Pala Kooli lasteaed

aadress: Tartumaa Peipsiääre vald Pala küla 49426

registreerimise nr. 75014787

lasteasutus liik munitsipaal-lasteasutus

omanik: Peipsiääre vallavalitsus

telefon: 5011085; 53614355

lahtiolekuaeg: 7.15 – 18.15

rühmade arv: 3 (üks sõimerühm ja 2 aiarühma)

e-mail: pala.lasteaed@neti.ee

www.palapk.edu.ee/lasteaed

 

Pala lasteaias on teostatud riiklik järelvalve 10.10.2016 – 21.10.2016

 

Missioon

A. Haava nim Pala Kooli lasteaed pakub lapsele igakülgset arengut toetavat ja turvalist lastehoidu. Töötajale pakutakse kaasaegset ja meeldivat keskkonda.

 

Visioon

Kasvatakse koos mängu, tantsu, laulu, uudishimu ja usinusega, ollakse rõõmsad ja aktiivsed.

 

Rühmade komplekteerimine

sõimerühm kuni 16 last ( 1 – 3 a )

keskmine rühm kuni 20 last ( 4 – 5 a )

vanem rühm kuni 20 last ( 5 – 7 a )

 

Personal

Momendil töötavad lasteaias õpetajad:

 • Tiina Karu – õppetöö koordinaator ja rühma õpetaja,

 • Maie Müürsepp – rühma õpetaja,

 • Jane Kiigjõe – rühma õpetaja

 • Eve Odrest – rühma õpetaja ja meditsiinitöötaja,

 • Eve Eres - sõimerühma õpetaja,

 • Malle Tamm - sõmerühma õpetaja,

 • Malle Sildver – muusikaõpetaja,

 • Killu Vunk – liikumisõpetaja.

Õpetajad on erialase kõrg- või keskeriharidusega.

 

Momendil töötav abipersonal:

 • Malle Leppik - abiõpetaja,

 • Terje Saar – abiõpetaja,

 • Terje Sirgo – abiõpetaja

 • Agnes Kivirand - majahoidja

 

Ametikohtade arv 2021/2022 õppeaastal

 • 1. abiõpetaja - 120 t/ 3 ametikohta

 • 2. muusikaõpetaja - 0,25 ametikohta

 • 3. liikumisõpetaja - 0,25 ametikoht

 • 4. õppetöökoordinaator - 0,5 ametikohta

 • 5. õpetaja - 207 t/ 5,75 ametikohta

 • 6. majahoidja - 1,0 ametikoht

 • 7. meditsiinitöötaja – 0,16 ametikohta

 

Kokku: 10,91 ametikohta


 

2. Eesmärgid ja prioriteedid 2022/2023 õppeaastal

 

Prioriteedid 2022/2023


1. Teadushuvi kasvatamine. Populariseerida teadust ja õppimist.

2. Õpetame lastele digioskusi.

3. Looduse ja keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi säästva suhtumise loodusesse.

4. Väärtustame viisakust

5. Arendame pidevalt tugistruktuure ning kaasame uusi meeskonnaliikmeid.


 

Õppeaasta eesmärgid lähtuvalt prioriteetidest

 

 1. Lapsed osalevad erinevate teadusteemaliste projektide töötubades (sooritatakse erinevaid katseid lähtudes looduse ja füüsika seaduspärasustest).

 2. Õpetame lastele digioskusi. Lapsed kasutavad digiluupi, mikroskoopi, vaatavad neti teel loodusfilme, saavad robootika algteadmisi jms.

 3. Lapsed saavad osa PowerPointi teel esitletavatest loodusteemadest, käiakse looduses, matkal, külastatakse muuseume, võetakse osa loodusprojektidest ja looduse uurimustest, mis seotakse aktuaalsete keskkonna arengu suundadega ja säästva eluviisiga.

 4. Laps oskab eakohaselt käituda lihtsamates situatsioonides ja on suheldes viisakas.

 5. Erivajadusega laste varajane märkamine ja nendega tegelemine toimub läbi tugistruktuuride kaasamise.


 

Prioriteetide saavutamine õppe – ja kasvatustöös

 

Prioriteet

Prioriteedi saavutamise viis

 

 

 

1.

Teadushuvi kasvatamine

Lapsed osalevad erinevate teadusteemaliste projektide töötubades (sooritatakse erinevaid katseid lähtudes looduse ja füüsika seaduspärasustest, kasutavad digiluupi, mikroskoopi, vaatavad neti teel loodusfilme, saavad robootika algteadmisi jms).

 

Tutvutakse erinevate katsetega, teostatakse praktilisi ülesandeid, tutvutakse erinevate digilahendustega loodusprojektide läbiviimisel.

Võtame osa „Suukoolist”, „Huvitava Bioloogia Koolis”, Räpina ananduskooli taimekasvatusporgrammist.

Digiluubi, mikroskoobi kasutamine, preparaatide muretsemine koostöös vanematega.

Loodusfilmide vaatamine

PowerPoint esitlused erinevatel loodusteemadel.

Vanem rühm osaleb teadusringis.

 

 

2.

Õpetame lastele digioskusi

 

Rühmas saavad lapsed kasutada Robo Tigu, Blue Boti, jutupliiatsit. Vanem rühm osaleb robootika ringis.

3.

Looduse ja keskkonnateadlikkuse tõstmine

 

Lapsed saavad osa PowerPointi teel esitletavatest loodusteemadest, käiakse looduses, matkal, külastatakse muuseume, võetakse osa loodusprojektidest ja looduse uurimustest, mis seotakse aktuaalsete keskkonna arengu suundadega.

 

Lapsi õpetatakse nägema looduses nähtamatut. Matkad ja õppekäigud metsa, tuntumate loomade, taimede tundmine.

Räpina aianduskooli projektis viktoriinidest osavõtt, taimede kasvatamine. Lasteaia õueala jaoks lilletaimede ettekasvatamine kevadel.

“Huvitava bioloogia” katsete tegemine ja nende soorituste fotode saatmine ning filmide vaatamine.

Elistvere loomapark

Zooloogia muuseum

Keemia ja bioloogia alased katsed

Alatskivi matkaraja külastamine

Vanemuise Väike maja ja TÜ Loodusmuuseumi ühisprogramm „Mängult või päriselt”

REKY etendus Jõgeval „Siis kui leib magusaks muutus”

„Suukooli” programm

 

4.

Viisakuskasvatus

Laps oskab eakohaselt käituda lihtsamates situatsioonides ja on suheldes viisakas.

 

Igapäevane selgitus ja eeskuju. Käitumisjuhiste koostamine koos lastega.

Mängud ja situatsioonimängud.

 

 


 


 

 1. Kuidas rakenduvad lapsekesksed õppe- ja kasvatustöö põhimõtted (erinevad meetodid ja võtted; laste mäng, kaasamine, aktiivsus jms, mis on sellel õppeaastal oluline)?

Tegevuses pööratakse tähelepanu laste individuaalsusele, arengutempole, käelisele tegevusele, mängu oskuse arendamisele, lugemis- ja arvutamisoskuse arendamisele, võrdlemisele, uurimisele ja vaatlusele, liikluskultuurile ja – teabele.

Integreerime erinevaid valdkondi: mängu ja lugemist, matemaatikat; käelisi tegevusi mina ja keskkonnaga; liikumist ja muusikat; matemaatikat mina ja keskkonnaga.

Arendame lugemisoskust, võrdlemist, arvutamist, joonistamisoskust erinevate vahenditega, meisterdamisoskust, loovust, fantaasiat. Arendatakse ka digipädevust.

Rikastatakse mängukeskkonda arendavate mänguasjadega, joonistustega, kostüümidega, erinevate situatsioonidega, rollimängudega, digilahendustega.

Koostöös lastevanematega toimuvad: isadepäev, vanavanemate päev, mardisantimine, teatrikülastused, tervisemaraton, näidendi kostüümide valmistamine, tantsupidu Palal.

 

 

3. Koolitus, enesetäiendus, eesmärgid õpetajatele

 • Töötajatega viia läbi arenguvestlusi.

 • Koolitused

Ühised koolitused:

23. jaanuar - CAP koolitus

17.jaanuar - Esmaabikoolitus

 • Digikoolitused õpetajatele

 

4. Pedagoogilised nõukogud

 • 19. september - 2022/2023 õ/a üldtööplaan,

2022/2023 õ/a eesmärgid

 • 27.detsember – lasteaia arengukava täitmine 2022.a.

Erinevad kriisiplaanide meelde tuletamised ja läbi arutamised

 • 26. mai – lasteaia lõpetamine

 • 30. mai – rühmade õppeaasta kokkuvõtted

 • 29. august – Pala lasteaia 2022/2023 õ/a üldine kokkuvõte

 

 

5. Töö lapsevanematega

Koosolekud vähemalt 1 kord poolaastas ja arenguvestluste jätkamine lapsevanematega.

21. sept - õppeaasta tutvustus

mai – õppeaasta kokkuvõte

 • Stendimaterjalid (päevakava, nädala tegeluste plaan, rühma nimekiri, sünnipäeva õnnitlused, üritused, laste tööd).

 • Arenguvestlused: november - mai

 • Korraldatakse lastevanematele koolitusi veebi teel kui ka kohapeal, kuhu on kutsutud esinema eriala spetsialiste. Loenguid ühildatakse kooli loengutega.

23. jaanuar – CAP koolitus

aprill - loeng lapsevanematele

 

 • Traditsioonilised ühisüritused vanematega (isadepäev, jõulupidu, näitemängupäev, vanavanemate päev, lõpupidu, emadepäev jne).

 • Info jagamine ELIISis, sotsiaalmeedias (facebooc) rühmade kaupa, riietusruumide stendidel ja suusõnaliselt.

 • Lasteaed on liitunud ELIISiga.

 

 

6. Üritused lastega

Antud tabelit täiendatakse jooksvalt aasta läbi.

 

kuu

kuupäev

üritus

vastutaja

märkused

september

1.- 30. sept

 

Matk „Tere, sügis“ /kõik

 

Rühmade õpetajad

 

 

14. sept

Multifilmi hommik lasteaias/kõik

M.Müürsepp

 

 

5.sept – 9.sept

 

Mihklipäeva meisterdamine ja näitus Pala kultuurimajas /kõik

Rühmade õpetajad

 

 

 

24. sept

„Maal elamise päev“ – Vanade tööriistade näitus ja igal täistunnil ringkäik lasteaias/kõik rühmad

Kõik töötajad

 

 

30. sept

Alatskivi loodusrajal matk kell 9.15 – 11.00/vanem rühm

T. Karu

J. Kiigjõe

 

 

3. okt

Kääpa lasteaeda külla /keskmine rühm

Õp. M: Müürsepp ja J. Kiigjõe

 

 

28.sept, 28.nov, 15.veebr, aprill

Pala raamatukogus Anu Sauliga /vanem rühm

E. Odrest

 

 

26. sept

Spordipäev/kõik

Rühmade õpetajad koostöös õp. V. Otsaga

 

 

20.okt 11.00

Jõgeval kultuurikekuses REKY etendus „Siis kui leib magusaks muutub” 10 eurot pilet/vanem rühm

T. Karu

E. Odrest

 

oktoober

6.okt

„Tulest targem“ /vanem rühm

T. Karu

E. Odrest

 

 

4.okt

KIK projekt Taluloomad/vanem rühm

T. Karu

KIK rahastus

 

okt

Raamatukogu ühiskülastused – /rühmade kaupa

Rühmade õpetajad

 

 

September- 20. okt

Ajalehel Tartu Postimees (AS Postimees Grupp) eelkooliealiste laste joonistusvõistlusest “Mina märkan” osavõtt /keskmine ja vanem rühm

Rühmade õpetajad

 

 

17. okt

Lastekirjanik ja kunstnik Signe Lelbret meil tutvustamas oma raamatut „Veetilga seiklused“ „Mõmmikute imeline metsaelu” ja „Tõrukese teekond“ /kõik

T. Karu

E. Odrest

 

november

10. nov

Mardipäev /vanem rühm

 

M. Sildver, T. Karu, E. Odrest

 

 

11.nov

Isadepäev. Tartu Annelinna Häirekeskusesse

/vanem rühm koos isadega, väljasõit

T. Karu, E. Odrest

 

 

11. nov ja 14. nov

Keskmine ja sõimerühm teevad isadele kontserdi, söövad kringlit ja meisterdavad.

 

Rühmade õpetajad, M. Sildver

 

 

 

nov

Enesemääramine ja seksuaalkasvatus /vanem rühm

T. Karu

E. Odrest

lükkus 23. jaanuarile

 

17. nov

Vanemuise Väike maja ja TÜ Loodusmuuseumi ühisprogramm „Mängult või päriselt” /Vanem rühm

T. Karu

 

 

28. nov

Rühmade ja kogu lasteaia jõulukaunistustesse sättimine

Kõik töötajad

 

Dets

9. dets

Jõulufilmide hommik lasteaias /Kõik rühmad

Rühmade õpetajad

 

 

12. dets

Jõulumaa /keskmine ja sõim

 

Rühmade õpetajad

 

 

5.dets

Jõulumaa. Vanem rühm

Rühmade õpetajad

 

 

7.dets

Kinno. „Tuhkatriinu 3 soovi“/vanem ja keskmine rühm

Rühmade õpetajad

 

 

10. – 20. dets

Jõulunurga fotografeerimine /kõik

Rühmade õpetajad

 

 

20.dets kell 13.00

Jõulupidu kultuurimajas /keskmine ja vanem rühm

 

Kõik töötajad

 

 

20.dets kell 9.30

Jõulupidu/ sõimerühm

Sõime rühmaga seotud töötajad

 

 

 

 

 

16. dets

Jõulumeisterdamised Pala kultuurimajas

Rühmade õpetajad

 

jaan

27. jaan

Retk talvisesse loodusesse /kõik rühmad

 

Rühmade õpetajad

 

 

20.jaan

Kino Pala kultuurimajas „Sabata kass“ /keskmine ja vanem rühm

Rühmade õpetajad

 

 

 

23. jaan

CAP koolitus /vanem rühm

T. Karu

 

veebr

13. veebr

REKY teater Jõgeval „Eesti muinasjutud”. Pilet 10.-/ vanem rühm

 

T. Karu

E. Odrest

 

 

veebr

Teaduslikud katsed ja „Huvitava bioloogia“ katsed/vanem rühm

T. Karu

 

 

9.veebr

 

Tartu Loodusmuuseum /vanem rühm

T. Karu

 

 

14. veebr

Sõbrapäev/ kõik rühmad

Rühmade õpetajad

 

 

23. veebr õhtul

Vabariigi aastapäeva esinemine kultuurimajas /vanem rühm

T. Karu

 

 

23.veebr

Vabariigi aastapäev lasteaias /kõik rühmad

Rühmade õpetajad, M. Sildver

 

 

12. veebr

Häirekeskuse loomekonkursist osavõtt "Lumest lumele 112"

Rühmade õpetajad

 

 

21. veebr

Vastlad /kõik rühmad

Rühmade õpetajad, K. Vait

 

märts

17.märts

Vanavanemate päev /kõik rühmad

 

Kõik õpetajad ja M. Sildver

 

 

13. märts

Fotograaf /kõik rühmad

Rühmade õpetajad

 

 

8.märts

Kino Pala kultuurimajas „Kaka, kevad jt“ (vanem ja keskmine rühm)

Rühmade õpetajad

 

aprill

3. - 6. aprill

Lihavõttepühade näitus /kõik rühmad

 

Kõik õpetajad

 

 

aprill

Südamenädala spordipäev /kõik rühmad

K. Vait

 

 

21. aprill

Näitemängupäev näidendiga „Kuldkera“ /vanem rühm

T. Karu

 

mai

mai

Sõpruskohtumine Kääpa ja Voore lasteaiaga Palal/kõik

K. Vait, Kõikide rühmade õpetajad

 

 

mai

Kevadine spordipäev /kõik rühmad

K. Vait

 

 

mai

Matk “Tere kevad” / kõik rühmad

Kõikide rühmade õpetajad

 

 

mai

Maakondlik spordipäev / vanem rühm, 10 last

K. Vait

 

 

12. mai

Emadepäev /kõik rühmad

 

Kõik õpetajad ja M. Sildver

 

 

26.mai

Lõpupidu /vanem ja keskmine rühm

 

Kõik õpetajad ja M. Sildver

 

 

1. juuni

Lastekaitse päev /kõik

Rühmade õpetajad

 

 

 

 

Pala lasteaia õppeaasta algab 01. septembril 2022 ja lõpeb 31. augustil 2023.

 

1.Ülevaade lasteaiast

 

Üldandmed

Nimetus: A.Haava nim Pala Kooli lasteaed

aadress: Tartumaa Peipsiääre vald Pala küla 49426

registreerimise nr. 75014787

lasteasutus liik munitsipaal-lasteasutus

omanik: Peipsiääre vallavalitsus

telefon: 5011085; 53614355

lahtiolekuaeg: 7.15 – 18.15

rühmade arv: 3 (üks sõimerühm ja 2 aiarühma)

e-mail: pala.lasteaed@neti.ee

www.palapk.edu.ee/lasteaed

 

Pala lasteaias on teostatud riiklik järelvalve 10.10.2016 – 21.10.2016

 

Missioon

A. Haava nim Pala Kooli lasteaed pakub lapsele igakülgset arengut toetavat ja turvalist lastehoidu. Töötajale pakutakse kaasaegset ja meeldivat keskkonda.

 

Visioon

Kasvatakse koos mängu, tantsu, laulu, uudishimu ja usinusega, ollakse rõõmsad ja aktiivsed.

 

Rühmade komplekteerimine

sõimerühm kuni 16 last ( 1 – 3 a )

keskmine rühm kuni 20 last ( 4 – 5 a )

vanem rühm kuni 20 last ( 5 – 7 a )

 

Personal

Momendil töötavad lasteaias õpetajad:

 • Tiina Karu – õppetöö koordinaator ja rühma õpetaja,

 • Maie Müürsepp – rühma õpetaja,

 • Jane Kiigjõe – rühma õpetaja

 • Eve Odrest – rühma õpetaja ja meditsiinitöötaja,

 • Eve Eres - sõimerühma õpetaja,

 • Malle Tamm - sõmerühma õpetaja,

 • Malle Sildver – muusikaõpetaja,

 • Killu Vunk – liikumisõpetaja.

Õpetajad on erialase kõrg- või keskeriharidusega.

 

Momendil töötav abipersonal:

 • Malle Leppik - abiõpetaja,

 • Terje Saar – abiõpetaja,

 • Terje Sirgo – abiõpetaja

 • Agnes Kivirand - majahoidja

 

Ametikohtade arv 2021/2022 õppeaastal

 • 1. abiõpetaja - 120 t/ 3 ametikohta

 • 2. muusikaõpetaja - 0,25 ametikohta

 • 3. liikumisõpetaja - 0,25 ametikoht

 • 4. õppetöökoordinaator - 0,5 ametikohta

 • 5. õpetaja - 207 t/ 5,75 ametikohta

 • 6. majahoidja - 1,0 ametikoht

 • 7. meditsiinitöötaja – 0,16 ametikohta

 

Kokku: 10,91 ametikohta


 

2. Eesmärgid ja prioriteedid 2022/2023 õppeaastal

 

Prioriteedid 2022/2023


1. Teadushuvi kasvatamine. Populariseerida teadust ja õppimist.

2. Õpetame lastele digioskusi.

3. Looduse ja keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi säästva suhtumise loodusesse.

4. Väärtustame viisakust

5. Arendame pidevalt tugistruktuure ning kaasame uusi meeskonnaliikmeid.


 

Õppeaasta eesmärgid lähtuvalt prioriteetidest

 

 1. Lapsed osalevad erinevate teadusteemaliste projektide töötubades (sooritatakse erinevaid katseid lähtudes looduse ja füüsika seaduspärasustest).

 2. Õpetame lastele digioskusi. Lapsed kasutavad digiluupi, mikroskoopi, vaatavad neti teel loodusfilme, saavad robootika algteadmisi jms.

 3. Lapsed saavad osa PowerPointi teel esitletavatest loodusteemadest, käiakse looduses, matkal, külastatakse muuseume, võetakse osa loodusprojektidest ja looduse uurimustest, mis seotakse aktuaalsete keskkonna arengu suundadega ja säästva eluviisiga.

 4. Laps oskab eakohaselt käituda lihtsamates situatsioonides ja on suheldes viisakas.

 5. Erivajadusega laste varajane märkamine ja nendega tegelemine toimub läbi tugistruktuuride kaasamise.


 

Prioriteetide saavutamine õppe – ja kasvatustöös


 


 

 1. Kuidas rakenduvad lapsekesksed õppe- ja kasvatustöö põhimõtted (erinevad meetodid ja võtted; laste mäng, kaasamine, aktiivsus jms, mis on sellel õppeaastal oluline)?

Tegevuses pööratakse tähelepanu laste individuaalsusele, arengutempole, käelisele tegevusele, mängu oskuse arendamisele, lugemis- ja arvutamisoskuse arendamisele, võrdlemisele, uurimisele ja vaatlusele, liikluskultuurile ja – teabele.

Integreerime erinevaid valdkondi: mängu ja lugemist, matemaatikat; käelisi tegevusi mina ja keskkonnaga; liikumist ja muusikat; matemaatikat mina ja keskkonnaga.

Arendame lugemisoskust, võrdlemist, arvutamist, joonistamisoskust erinevate vahenditega, meisterdamisoskust, loovust, fantaasiat. Arendatakse ka digipädevust.

Rikastatakse mängukeskkonda arendavate mänguasjadega, joonistustega, kostüümidega, erinevate situatsioonidega, rollimängudega, digilahendustega.

Koostöös lastevanematega toimuvad: isadepäev, vanavanemate päev, mardisantimine, teatrikülastused, tervisemaraton, näidendi kostüümide valmistamine, tantsupidu Palal.

 

 

3. Koolitus, enesetäiendus, eesmärgid õpetajatele

 • Töötajatega viia läbi arenguvestlusi.

 • Koolitused

Ühised koolitused:

23. jaanuar - CAP koolitus

17.jaanuar - Esmaabikoolitus

 • Digikoolitused õpetajatele

 

4. Pedagoogilised nõukogud

 • 19. september - 2022/2023 õ/a üldtööplaan,

2022/2023 õ/a eesmärgid

 • 27.detsember – lasteaia arengukava täitmine 2022.a.

Erinevad kriisiplaanide meelde tuletamised ja läbi arutamised

 • 26. mai – lasteaia lõpetamine

 • 30. mai – rühmade õppeaasta kokkuvõtted

 • 29. august – Pala lasteaia 2022/2023 õ/a üldine kokkuvõte

 

 

5. Töö lapsevanematega

Koosolekud vähemalt 1 kord poolaastas ja arenguvestluste jätkamine lapsevanematega.

21. sept - õppeaasta tutvustus

mai – õppeaasta kokkuvõte

 • Stendimaterjalid (päevakava, nädala tegeluste plaan, rühma nimekiri, sünnipäeva õnnitlused, üritused, laste tööd).

 • Arenguvestlused: november - mai

 • Korraldatakse lastevanematele koolitusi veebi teel kui ka kohapeal, kuhu on kutsutud esinema eriala spetsialiste. Loenguid ühildatakse kooli loengutega.

23. jaanuar – CAP koolitus

aprill - loeng lapsevanematele

 

 • Traditsioonilised ühisüritused vanematega (isadepäev, jõulupidu, näitemängupäev, vanavanemate päev, lõpupidu, emadepäev jne).

 • Info jagamine ELIISis, sotsiaalmeedias (facebooc) rühmade kaupa, riietusruumide stendidel ja suusõnaliselt.

 • Lasteaed on liitunud ELIISiga.

 

 

6. Üritused lastega

Antud tabelit täiendatakse jooksvalt aasta läbi.

 

kuu

kuupäev

üritus

vastutaja

märkused

september

1.- 30. sept

 

Matk „Tere, sügis“ /kõik

 

Rühmade õpetajad

 

 

14. sept

Multifilmi hommik lasteaias/kõik

M.Müürsepp

 

 

5.sept – 9.sept

 

Mihklipäeva meisterdamine ja näitus Pala kultuurimajas /kõik

Rühmade õpetajad

 

 

 

24. sept

„Maal elamise päev“ – Vanade tööriistade näitus ja igal täistunnil ringkäik lasteaias/kõik rühmad

Kõik töötajad

 

 

30. sept

Alatskivi loodusrajal matk kell 9.15 – 11.00/vanem rühm

T. Karu

J. Kiigjõe

 

 

3. okt

Kääpa lasteaeda külla /keskmine rühm

Õp. M: Müürsepp ja J. Kiigjõe

 

 

28.sept, 28.nov, 15.veebr, aprill

Pala raamatukogus Anu Sauliga /vanem rühm

E. Odrest

 

 

26. sept

Spordipäev/kõik

Rühmade õpetajad koostöös õp. V. Otsaga

 

 

20.okt 11.00

Jõgeval kultuurikekuses REKY etendus „Siis kui leib magusaks muutub” 10 eurot pilet/vanem rühm

T. Karu

E. Odrest

 

oktoober

6.okt

„Tulest targem“ /vanem rühm

T. Karu

E. Odrest

 

 

4.okt

KIK projekt Taluloomad/vanem rühm

T. Karu

KIK rahastus

 

okt

Raamatukogu ühiskülastused – /rühmade kaupa

Rühmade õpetajad

 

 

September- 20. okt

Ajalehel Tartu Postimees (AS Postimees Grupp) eelkooliealiste laste joonistusvõistlusest “Mina märkan” osavõtt /keskmine ja vanem rühm

Rühmade õpetajad

 

 

17. okt

Lastekirjanik ja kunstnik Signe Lelbret meil tutvustamas oma raamatut „Veetilga seiklused“ „Mõmmikute imeline metsaelu” ja „Tõrukese teekond“ /kõik

T. Karu

E. Odrest

 

november

10. nov

Mardipäev /vanem rühm

 

M. Sildver, T. Karu, E. Odrest

 

 

11.nov

Isadepäev. Tartu Annelinna Häirekeskusesse

/vanem rühm koos isadega, väljasõit

T. Karu, E. Odrest

 

 

11. nov ja 14. nov

Keskmine ja sõimerühm teevad isadele kontserdi, söövad kringlit ja meisterdavad.

 

Rühmade õpetajad, M. Sildver

 

 

 

nov

Enesemääramine ja seksuaalkasvatus /vanem rühm

T. Karu

E. Odrest

lükkus 23. jaanuarile

 

17. nov

Vanemuise Väike maja ja TÜ Loodusmuuseumi ühisprogramm „Mängult või päriselt” /Vanem rühm

T. Karu

 

 

28. nov

Rühmade ja kogu lasteaia jõulukaunistustesse sättimine

Kõik töötajad

 

Dets

9. dets

Jõulufilmide hommik lasteaias /Kõik rühmad

Rühmade õpetajad

 

 

12. dets

Jõulumaa /keskmine ja sõim

 

Rühmade õpetajad

 

 

5.dets

Jõulumaa. Vanem rühm

Rühmade õpetajad

 

 

7.dets

Kinno. „Tuhkatriinu 3 soovi“/vanem ja keskmine rühm

Rühmade õpetajad

 

 

10. – 20. dets

Jõulunurga fotografeerimine /kõik

Rühmade õpetajad

 

 

20.dets kell 13.00

Jõulupidu kultuurimajas /keskmine ja vanem rühm

 

Kõik töötajad

 

 

20.dets kell 9.30

Jõulupidu/ sõimerühm

Sõime rühmaga seotud töötajad

 

 

 

 

 

16. dets

Jõulumeisterdamised Pala kultuurimajas

Rühmade õpetajad

 

jaan

27. jaan

Retk talvisesse loodusesse /kõik rühmad

 

Rühmade õpetajad

 

 

20.jaan

Kino Pala kultuurimajas „Sabata kass“ /keskmine ja vanem rühm

Rühmade õpetajad

 

 

 

23. jaan

CAP koolitus /vanem rühm

T. Karu

 

veebr

13. veebr

REKY teater Jõgeval „Eesti muinasjutud”. Pilet 10.-/ vanem rühm

 

T. Karu

E. Odrest

 

 

veebr

Teaduslikud katsed ja „Huvitava bioloogia“ katsed/vanem rühm

T. Karu

 

 

9.veebr

 

Tartu Loodusmuuseum /vanem rühm

T. Karu

 

 

14. veebr

Sõbrapäev/ kõik rühmad

Rühmade õpetajad

 

 

23. veebr õhtul

Vabariigi aastapäeva esinemine kultuurimajas /vanem rühm

T. Karu

 

 

23.veebr

Vabariigi aastapäev lasteaias /kõik rühmad

Rühmade õpetajad, M. Sildver

 

 

12. veebr

Häirekeskuse loomekonkursist osavõtt "Lumest lumele 112"

Rühmade õpetajad

 

 

21. veebr

Vastlad /kõik rühmad

Rühmade õpetajad, K. Vait

 

märts

17.märts

Vanavanemate päev /kõik rühmad

 

Kõik õpetajad ja M. Sildver

 

 

13. märts

Fotograaf /kõik rühmad

Rühmade õpetajad

 

 

8.märts

Kino Pala kultuurimajas „Kaka, kevad jt“ (vanem ja keskmine rühm)

Rühmade õpetajad

 

aprill

3. - 6. aprill

Lihavõttepühade näitus /kõik rühmad

 

Kõik õpetajad

 

 

aprill

Südamenädala spordipäev /kõik rühmad

K. Vait

 

 

21. aprill

Näitemängupäev näidendiga „Kuldkera“ /vanem rühm

T. Karu

 

mai

mai

Sõpruskohtumine Kääpa ja Voore lasteaiaga Palal/kõik

K. Vait, Kõikide rühmade õpetajad

 

 

mai

Kevadine spordipäev /kõik rühmad

K. Vait

 

 

mai

Matk “Tere kevad” / kõik rühmad

Kõikide rühmade õpetajad

 

 

mai

Maakondlik spordipäev / vanem rühm, 10 last

K. Vait

 

 

12. mai

Emadepäev /kõik rühmad

 

Kõik õpetajad ja M. Sildver

 

 

26.mai

Lõpupidu /vanem ja keskmine rühm

 

Kõik õpetajad ja M. Sildver

 

 

1. juuni

Lastekaitse päev /kõik

Rühmade õpetajad

 

 

 

 

Prioriteet

Prioriteedi saavutamise viis

 

 

 

1.

Teadushuvi kasvatamine

Lapsed osalevad erinevate teadusteemaliste projektide töötubades (sooritatakse erinevaid katseid lähtudes looduse ja füüsika seaduspärasustest, kasutavad digiluupi, mikroskoopi, vaatavad neti teel loodusfilme, saavad robootika algteadmisi jms).

 

Tutvutakse erinevate katsetega, teostatakse praktilisi ülesandeid, tutvutakse erinevate digilahendustega loodusprojektide läbiviimisel.

Võtame osa „Suukoolist”, „Huvitava Bioloogia Koolis”, Räpina ananduskooli taimekasvatusporgrammist.

Digiluubi, mikroskoobi kasutamine, preparaatide muretsemine koostöös vanematega.

Loodusfilmide vaatamine

PowerPoint esitlused erinevatel loodusteemadel.

Vanem rühm osaleb teadusringis.

 

 

2.

Õpetame lastele digioskusi

 

Rühmas saavad lapsed kasutada Robo Tigu, Blue Boti, jutupliiatsit. Vanem rühm osaleb robootika ringis.

3.

Looduse ja keskkonnateadlikkuse tõstmine

 

Lapsed saavad osa PowerPointi teel esitletavatest loodusteemadest, käiakse looduses, matkal, külastatakse muuseume, võetakse osa loodusprojektidest ja looduse uurimustest, mis seotakse aktuaalsete keskkonna arengu suundadega.

 

Lapsi õpetatakse nägema looduses nähtamatut. Matkad ja õppekäigud metsa, tuntumate loomade, taimede tundmine.

Räpina aianduskooli projektis viktoriinidest osavõtt, taimede kasvatamine. Lasteaia õueala jaoks lilletaimede ettekasvatamine kevadel.

“Huvitava bioloogia” katsete tegemine ja nende soorituste fotode saatmine ning filmide vaatamine.

Elistvere loomapark

Zooloogia muuseum

Keemia ja bioloogia alased katsed

Alatskivi matkaraja külastamine

Vanemuise Väike maja ja TÜ Loodusmuuseumi ühisprogramm „Mängult või päriselt”

REKY etendus Jõgeval „Siis kui leib magusaks muutus”

„Suukooli” programm

 

4.

Viisakuskasvatus

Laps oskab eakohaselt käituda lihtsamates situatsioonides ja on suheldes viisakas.

 

Igapäevane selgitus ja eeskuju. Käitumisjuhiste koostamine koos lastega.

Mängud ja situatsioonimängud.