Koolielu

Võimla

 
PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS 
KORRALDUS 
 
 
Alatskivi                                                                                                  16. november 2023 nr 582 
 
 
Anna Haava nim Pala Kooli ruumide rendi 
hinnakirja kinnitamine 
 
 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja lõike 3 alusel ning Peipsiääre Vallavolikogu 30.05.2018 määruse nr 23 „Peipsiääre vallavara valitsemise kord“  § 11 lõike 1 ja 
6 alusel annab Peipsiääre Vallavalitsus  
 
k o r r a l d u s e: 
 
1.    Kinnitada Anna Haava nim Pala Kooli ruumide rendi hinnakiri alates 01.12.2023 alljärgnevalt: 
1.1.    kooli võimla ja jõusaali kasutamine kuni 19-aastastele (kaasa arvatud) noortele on tasuta; 
1.2.    kooli võimla ja jõusaali kasutamine alates 20. eluaastast: 
1.2.1.    ühe korra hind 2 eurot; 
1.2.2.    kuupilet 15 eurot (kalendrikuupõhine). 
 
2.    Võimla, staadioni, söökla ning teiste kooliruumide rent on vastavalt kokkuleppel kooli direktoriga. 
 
3.    Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 
 
4.    Käesoleva korralduse peale võib esitada Peipsiääre Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavakstegemise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemise päevast arvates. 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)  

vallavanem
 Piibe Koemets                                                                                                      
 

 

 (allkirjastatud digitaalselt)                                                            

                                                                                   

  Kai Pruuli          vallasekretär 


 
        

Jõusaal avatud 

NB! Teistel aegadel soovijatel vastavalt kokkuleppel Peep Pälliga.

Tel 511 7144

 
        

Jõusaal avatud 

NB! Teistel aegadel soovijatel vastavalt kokkuleppel Peep Pälliga.

Tel 511 7144