Lasteaed

A. Haava nim Pala Kooli lasteaia kodukord

Kinnitatud: A. Haava nim Pala Kooli hoolekogu 20.10.2016 protokoll nr 2
(sama pdf-failina)

1. Üldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
1.3. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.


2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe-ja kasvatustegevuste algust ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava.
2.2. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
2.3. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.
2.4. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada lasteaia kontakttelefonil: 773 4445, 501 1085 või  momendil tööl olevaid lasteaia töötajaid.
2.5. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat 15 minutit peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast  lasteaia õppealajuhatajat. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
2.6. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.
2.7. Lapsevanemal on hommikul piisavalt aega, et saata oma laps rühma.
2.8. Lapsevanem räägib hommikul õpetajale kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada lapse päeva (näit. halvasti magatud öö, probleemid tervisega), siis suudetakse last paremini mõista. 
2.9. Lapsevanem toob lapse lasteaeda õigeaegselt. Kui laps sööb hommikueinet, siis kümme minutit enne söögi algust. Kui laps ei söö hommikueinet, siis kümme minutit enne kella üheksat  (9.00 algavad õppetegevused).
2.10. Suurema ja keskmise rühma laps tohib üksinda lasteaiast koju sõita koolibussiga ainult lapsevanema vastutusel ja sellekohase avalduse esitamisel. Sõime rühma laps reeglina üksi koolibussiga koju ei sõida.
2.11. Lapsevanem ei vii last rühmast ära õpetajaga kontakti võtmata.  
2.12. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat muutunud telefoni numbrist.
2.13. Lapsevanem tutvub rühmas infostendiga. 


3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

Tervis
3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia õppealajuhatajat kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
3.2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.
3.3. Rühma õpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on hommikul haiguse tunnused.  Haige lapse hoiukoht on kodu. Palaviku ja halva enesetundega laps ei jaksa lasteaias olla, samuti on oht nakatada teisi lapsi. Nohu ja köha on ka haigused. Võimalusel hoitakse last ka peale haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on laps vastuvõtlik uutele nakkustele. 
3.4. Rühma töötaja jälgib lapse tervise seisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumisprobleemidest lapsevanemat, lasteaia meditsiinitöötajat ja vajadusel lasteaia õppealajuhatajat. 
3.5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes lapsevanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
3.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik lapsevanemal teavitada õpetajat esimesel võimalusel.
3.7. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
3.8. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi. 
3.9. Lasteaia õppealajuhataja või tervishoiutöötaja teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist.
3.10. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
3.11. Laps magab lasteaias lõunaund või pikutab voodis vaikselt, ei sega teisi lapsi.

Riietus
3.12. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu). 
3.13. Kui laps ei maga pidžaamaga, peab lapsel olema teine T-särk. 
3.14. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud, et vähendada komistamis-ja kukkumisohtu. Võimlemistunniks on tarvis vastavaid jalanõusid ja kerget spordirõivastust.
3.15. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Jahedamal perioodil on kaasas kindad, mis ei karda määrdumist (soovitavalt labakindad, sõrmikud võiks kaasa anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna). Lastel, kellel esineb voodimärgamist, tuua kappi vahetuspesu. 
3.16. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile. Õues mängimiseks on parim riietus, mille määrdumise korral ei tule probleeme. Üleriiete kapi hoiab korras lapsevanem koos lapsega.
3.17. Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaias õues. Kuivatuskapist peab koju viima ilmale mittevastavad riided ja jalanõud.
3.18. Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, soovitame need varustada lapse nimega. 
3.19. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

Toitlustamine, arvete tasumine
3. 20. Lasteaias on kolm söögiaega:

hommikusöök  8.30
lõuna 11.45
õhtuoode 15.45

3.21. Lapsevanem teavitab õpetajat, kui laps on mõne toiduaine suhtes allergiline. 
3.22. Lapsevanemaid teavitatakse õppekulu ja toiduraha maksmisest kirjalikult. Toiduraha, õppetasu ja kohatasu  maksmise tähtaeg on järgneva kuu viimane päev. Lasteaiaraha makstakse arve alusel Peipsiääre vallavalitsuse panga kontole. Võlgnevuse tekkimisel leitakse lahendus lasteaia, lapsevanema ja pidaja koostöös.

Mänguasjad
3.23. Lasteaeda võib ainult reedesel päeval kaasa võtta mänguasju, kuid mitte kalleid, kergesti purunevaid ega liiga tillukesi. Ei tohi kaasa võtta mõõku, püstoleid, nuge ja teisi ohtlikke esemeid.  Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
Oma mänguasja kaasa võtmisel kehtib põhimõte, et "ma ei ole kade ja luban ka teistel mängida oma mänguasjaga".
3.24. Lasteaias tähistame laste sünnipäevi ühise lauluringi ja kaartide joonistamisega. Sünnipäevalast õnnitleme väikese meenega. Soovi korral võib sünnipäevalaps kostitada teisi maiustustega, arvestades seejuures laste arvuga rühmas. 


Käitumine
3.25. Laps käitub lasteaias ja üritustel vastavalt üldtuntud ühiselureeglitele. Laps allub lasteaiatöötajate korraldustele, ei kiusa kaaslasi, ei lõhu mänguasju, mööblit ega õppevahendeid. Tahtlikult lõhutud õppevahendid, mänguasjad või mööbel tuleb lapsevanemal üldjuhul asendada samasugusega. Kas ese on lõhutud tahtlikult või kogemata, otsustab rühma õpetaja. 
3.26. Lapse käitumisprobleemidest teavitab õpetaja lapsevanemat ning koos otsitakse lahendusi.

Koostöö
3.27. Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut. 
3.28. Kord aastas toimub lasteaias arenguvestlus.
3.29. Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teatame Teile riidehoiu seinal oleval stendil, sotsiaalmeedias ja kooli veebilehel. Samuti paneme lapse kappi informatsiooni lasteaias toimuvast. Koridoris on tutvumiseks välja pandud nädala tähtsamad tööd ja tegemised. Ärge unustage seda tähele panna, sest lapsele on innustav, kui tema tegevuse vastu huvi tuntakse. 


4. Turvalisuse tagamine

4.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
4.2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
4.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
4.4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
4.5. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.
4.6. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures vähemalt üks rühma töötaja.
4.7. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
4.8. Laste ujulasse, basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta suplema viimisel on vähemalt iga seitsme lapse kohta pedagoog, treener või täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi. 
4.9. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
4.10. Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones elektrooniline valve.
4.11. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
4.12. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele.
4.13. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
4.14. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse õppealajuhatajat laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
4.15. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

 

1. Üldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.
1.3. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.2. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

2.1. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe-ja kasvatustegevuste algust ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava.
2.2. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
2.3. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.
2.4. Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada lasteaia kontakttelefonil: 773 4445, 501 1085 või  momendil tööl olevaid lasteaia töötajaid.
2.5. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat 15 minutit peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast  lasteaia õppealajuhatajat. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
2.6. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.
2.7. Lapsevanemal on hommikul piisavalt aega, et saata oma laps rühma.
2.8. Lapsevanem räägib hommikul õpetajale kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada lapse päeva (näit. halvasti magatud öö, probleemid tervisega), siis suudetakse last paremini mõista. 
2.9. Lapsevanem toob lapse lasteaeda õigeaegselt. Kui laps sööb hommikueinet, siis kümme minutit enne söögi algust. Kui laps ei söö hommikueinet, siis kümme minutit enne kella üheksat  (9.00 algavad õppetegevused).
2.10. Suurema ja keskmise rühma laps tohib üksinda lasteaiast koju sõita koolibussiga ainult lapsevanema vastutusel ja sellekohase avalduse esitamisel. Sõime rühma laps reeglina üksi koolibussiga koju ei sõida.
2.11. Lapsevanem ei vii last rühmast ära õpetajaga kontakti võtmata.  
2.12. Lapsevanem teavitab rühma õpetajat muutunud telefoni numbrist.
2.13. Lapsevanem tutvub rühmas infostendiga. 


3. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

Tervis
3.1. Lapsevanem informeerib lasteaia õppealajuhatajat kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
3.2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös lasteaia pidaja ja kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.
3.3. Rühma õpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on hommikul haiguse tunnused.  Haige lapse hoiukoht on kodu. Palaviku ja halva enesetundega laps ei jaksa lasteaias olla, samuti on oht nakatada teisi lapsi. Nohu ja köha on ka haigused. Võimalusel hoitakse last ka peale haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on laps vastuvõtlik uutele nakkustele. 
3.4. Rühma töötaja jälgib lapse tervise seisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumisprobleemidest lapsevanemat, lasteaia meditsiinitöötajat ja vajadusel lasteaia õppealajuhatajat. 
3.5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes lapsevanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
3.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik lapsevanemal teavitada õpetajat esimesel võimalusel.
3.7. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
3.8. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi. 
3.9. Lasteaia õppealajuhataja või tervishoiutöötaja teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist.
3.10. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
3.11. Laps magab lasteaias lõunaund või pikutab voodis vaikselt, ei sega teisi lapsi.

Riietus
3.12. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vajadusel vahetuspesu). 
3.13. Kui laps ei maga pidžaamaga, peab lapsel olema teine T-särk. 
3.14. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud, et vähendada komistamis-ja kukkumisohtu. Võimlemistunniks on tarvis vastavaid jalanõusid ja kerget spordirõivastust.
3.15. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Jahedamal perioodil on kaasas kindad, mis ei karda määrdumist (soovitavalt labakindad, sõrmikud võiks kaasa anda lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna). Lastel, kellel esineb voodimärgamist, tuua kappi vahetuspesu. 
3.16. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile. Õues mängimiseks on parim riietus, mille määrdumise korral ei tule probleeme. Üleriiete kapi hoiab korras lapsevanem koos lapsega.
3.17. Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaias õues. Kuivatuskapist peab koju viima ilmale mittevastavad riided ja jalanõud.
3.18. Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, soovitame need varustada lapse nimega. 
3.19. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

Toitlustamine, arvete tasumine
3. 20. Lasteaias on kolm söögiaega:

hommikusöök  8.30
lõuna 11.45
õhtuoode 15.45

3.21. Lapsevanem teavitab õpetajat, kui laps on mõne toiduaine suhtes allergiline. 
3.22. Lapsevanemaid teavitatakse õppekulu ja toiduraha maksmisest kirjalikult. Toiduraha, õppetasu ja kohatasu  maksmise tähtaeg on järgneva kuu viimane päev. Lasteaiaraha makstakse arve alusel Peipsiääre vallavalitsuse panga kontole. Võlgnevuse tekkimisel leitakse lahendus lasteaia, lapsevanema ja pidaja koostöös.

Mänguasjad
3.23. Lasteaeda võib ainult reedesel päeval kaasa võtta mänguasju, kuid mitte kalleid, kergesti purunevaid ega liiga tillukesi. Ei tohi kaasa võtta mõõku, püstoleid, nuge ja teisi ohtlikke esemeid.  Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
Oma mänguasja kaasa võtmisel kehtib põhimõte, et "ma ei ole kade ja luban ka teistel mängida oma mänguasjaga".
3.24. Lasteaias tähistame laste sünnipäevi ühise lauluringi ja kaartide joonistamisega. Sünnipäevalast õnnitleme väikese meenega. Soovi korral võib sünnipäevalaps kostitada teisi maiustustega, arvestades seejuures laste arvuga rühmas. 


Käitumine
3.25. Laps käitub lasteaias ja üritustel vastavalt üldtuntud ühiselureeglitele. Laps allub lasteaiatöötajate korraldustele, ei kiusa kaaslasi, ei lõhu mänguasju, mööblit ega õppevahendeid. Tahtlikult lõhutud õppevahendid, mänguasjad või mööbel tuleb lapsevanemal üldjuhul asendada samasugusega. Kas ese on lõhutud tahtlikult või kogemata, otsustab rühma õpetaja. 
3.26. Lapse käitumisprobleemidest teavitab õpetaja lapsevanemat ning koos otsitakse lahendusi.

Koostöö
3.27. Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele ning turvatunde tagamisele lasteaias. See omakorda soodustab igati lapse arengut. 
3.28. Kord aastas toimub lasteaias arenguvestlus.
3.29. Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teatame Teile riidehoiu seinal oleval stendil, sotsiaalmeedias ja kooli veebilehel. Samuti paneme lapse kappi informatsiooni lasteaias toimuvast. Koridoris on tutvumiseks välja pandud nädala tähtsamad tööd ja tegemised. Ärge unustage seda tähele panna, sest lapsele on innustav, kui tema tegevuse vastu huvi tuntakse. 


4. Turvalisuse tagamine

4.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
4.2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
4.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
4.4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
4.5. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.
4.6. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures vähemalt üks rühma töötaja.
4.7. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.
4.8. Laste ujulasse, basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta suplema viimisel on vähemalt iga seitsme lapse kohta pedagoog, treener või täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi. 
4.9. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
4.10. Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones elektrooniline valve.
4.11. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
4.12. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele.
4.13. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
4.14. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse õppealajuhatajat laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
4.15. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.