Koolielu

A. Haava nim Pala Kooli kodukord


1. Üldsätted

1.1. A. Haava nim Pala Kooli (edaspidi kool) õpilased on kohustatud järgima oma kooli kodukorda (edaspidi kodukorda) ja Eesti Vabariigi seadusi. Kodukorra eesmärgiks on tagada turvaline, rahulik ja sujuv õppe- ja kasvukeskkond õpilastele, töökeskkond kooli töötajatele.
1.2. Kodukorras ettenähtu on kohustuslik õpilastele õppekava täitmise ja õppekavavälise tegevuse ajal nii kooli territooriumil kui koolivälistel õppetööga seotud üritustel. Kodukorras fikseeritud käitumise reeglite järgimine on õpilase käitumise hindamise aluseks.
1.3. Kool avalikustab kodukorra kooli kodulehel.
1.4. A. Haava nim Pala Kooli õpilane esindab kõikjal väärikalt ennast, oma kooli ja oma kodumaad.
1.5. Kodukorras kasutatakse mõisteid Eesti Vabariigi haridusseaduses, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning teistes haridust reguleerivates õigusaktides sätestatud tähenduses.

2. Üldosa

2.1. Töökorraldus

2.1.1. Tunnid algavad kell 7.55. Tundide ja vahetundide pikkus on vastavalt kehtestatud päevakavale.
2.1.2. Oma välisjalanõud ja -riided ning spordivarustuse jätab õpilane garderoobi. Õpilane vastutab oma garderoobikoha korrasoleku eest. Garderoobi jäetud väärtesemete eest kool ei vastuta.
2.1.3. Koolimajas kantakse vahetusjalatseid, mille tallad ei määri põrandaid.
2.1.4. Riietus on eakohane ja sobilik haridusasutuses kandmiseks. Õuevahetundides on soovitatavad ilmastikukindlad riided. Kooli üritusele tullakse pidulikus riietuses.

Õpilastel ei ole lubatud kanda:
- sportimiseks ette nähtud riideid (sh dressipükse) väljaspool kehalise kasvatuse ja trennitunde;
- keha ning aluspesu paljastavaid riideid;
- katkiseid määrdunud riideid;
- vulgaarsete tekstide ja piltidega riideid;
- mütsi ja kapuutsi siseruumides;.
- silmatorkavaid ehteid, kehakaunistusi ega liialdatud meiki.
Reeded on „vabad reeded“ ( v.a kui on koolis pidulik sündmus), mil õpilane võib kanda talle meelepäraseid eakohaseid riideid.

2.1.5. Õpilase soeng:
- söögivahetunnis on pikad juuksed kinnises soengus.

2.1.6. Õppetunnid algavad koolikellaga. Õpilased, kes tulevad tundi pärast kella, on hilinejad. Hilinemine märgitakse e-kooli ja arvestatakse hoolsuse hindamisel. Tunni lõpetab õpetaja.
2.1.7. Õpilased ootavad tunni algust tunniplaanis ettenähtud ruumis või selle juures koos tunniks vajalike õppevahenditega. Kui aineõpetaja ei ole ilmunud 10 min. jooksul, teatab korrapidaja õpilane või klassi esindaja olukorrast direktorile.
2.1.8. Õpilasel on õigus aineõpetaja konsultatsioonile. Konsultatsiooniajad avaldatakse infostendil ja
kooli koduleheküljel aadressil www.palapk.edu.ee
2.1.9. Kõik õpilased varustatakse õppeaasta alguses vajaliku õppekirjandusega. Kevadel õppetöö lõppedes tagastatakse õpperaamatud ja teatmikud aineõpetaja kaudu kooli raamatukokku. Õpiku kaotamise või rikkumise korral tuleb õpilasel tuua asemele uus õpik või hüvitada selle maksumus kolmekordses väärtuses.
2.1.10. Vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavast juhtumist teavitab õpilane koheselt korrapidajaõpetajat, klassijuhatajat või mõnda teist kooli töötajat. Juhtumi lahendamisel lähtutakse kodukorras loetletud mõjutusvahenditest ning teistest seadusandlikest aktidest.
2.1.11. Õpilane osaleb vajadusel kooli ja selle ümbruse korrastustöödel.
2.1.12. Õpilastel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses kooli ruume, õppe- ja spordivahendeid tasuta koolipäeva lõpuni. Koolivälisel ajal on võimalik kasutada spordivahendeid ja kooliruume õpetaja nõusolekul.
2.1.13. Kõikidel 1. – 9. klassi õpilastel peab olema kooli õpilaspilet. 1.-4. klassi õpilastele on kohustuslik kooli õpilaspäevik. 1.-4. klassi õpilane on kohustatud esitama õpilaspäeviku õpetaja esimesel nõudmisel. 1.-4. klassis on päevik lisaks e-koolile info vahendaja kodu ja kooli vahel, paremaks infovahetuse tagamiseks paneb lapsevanem õpilaspäevikusse iga nädala lõpus allkirja.
2.1.14. E-kool on info vahendaja kodu ja kooli vahel. E-kool on kohustuslik nii õpilasele kui lapsevanemale, kusjuures nii õpilasel kui lapsevanemal on eraldi kasutajakonto. Õpetaja märgib koduse õppimise e-kooli samal kuupäeval hiljemalt kell 17:30.
2.1.15. Õpetajal on õigus kehtestada lisaks kooli üldkehtivale kodukorrale oma klassiruumi ja õppeaine spetsiifikat arvestades vajalikud lisareeglid.
2.1.16. Ekskursioonidel ja õppereisidel peab õpilane täitma õpetajate ning teiste juhendavate täiskasvanute korraldusi.
2.1.17. Kool ei vastuta õpilaste poolt kooli kaasa võetud mittevajalike esemete eest.
2.1.18. Vajadusel on õppenõukogu otsusega lubatud kooli territooriumile paigutada kaamerad, et tagada kõikide õpilaste normaalne töökeskkond ja ohutus.
2.1.18. A. Haava nim Pala Kooli õpilased hoiavad puhtust ja korda koolis ja kooli territooriumil. Hoiavad kooli vara.

2.2. Vahetund

2.2.1. Vahetunni alguses viivad õpilased oma koolikoti järgmise tunni kabinetti või klassiruumi.
2.2.2. Vahetunnis puhkavad õpilased oma kaaslasi häirimata.
2.2.3. Söömine toimub peale 4. tundi kahes vahetuses. Algklassid tulevad sööklasse koos õpetajaga. Sööklas on klassidel oma laud, mille puhtuse ja korrasoleku eest nad vastutavad.
2.2.4. Õuevahetunnis viibivad kõik õpilased õues. Õuevahetunnis järgivad õpilased Õuevahetunni Hea Tava.

2.3. Õpilaste korrapidamine

2.3.1. Õpilaste korrapidamist klassis korraldab klassijuhataja.
2.3.2. Klassikorrapidaja vastutab korra eest klassis. Klassikorrapidaja õhutab vahetundides klassi ja puhastab tahvli. Peale tundide lõppu koristab klassi ja annab üle korrapidajaõpetajale.
2.3.3. Korruste korrapidajad alluvad korrapidajaõpetajale ning vastutavad temale ettenähtud
ülesannete täitmise eest.

2.4. Käitumine koolis

2.4.1. Õpilane suhtleb viisakalt iga koolipere liikmega ja külalisega.
2.4.2. Õpilane kasutab sündsat sõnavara.

2.5. Keelud

2.5.1. A. Haava nim Pala Kooli õpilased ei suitseta, ei tarvita alkohoolseid jooke ega narkootilisi mõnuaineid, ei tegele omavolilise äritegevusega.
2.5.2. Koolipäeva jooksul on õpilastel lubatud kasutada õppetööks mittevajalikke elektroonilisi seadmeid:
- enne 1. tunni algust (kuni 07:55);
- söögivahetunnis väljaspool sööklat;
- koolipäeva lõpus alates 14:15.
Ülejäänud koolipäeva jooksul on õppetööks mittevajalikud elektroonilised seadmed keelatud. Erandjuhtudel palub õpilane mobiiltelefoni kasutamiseks luba klassijuhatajalt. Kui õpilane eirab nimetatud kodukorra punkti, on õpetajal õigus võtta õpilaselt elektroonilised seadmed.
Õpilane saab need tagasi koolipäeva lõpus. Kui õpilane eirab jätkuvalt kodukorras ettenähtut, tagastatakse seadmed vaid lapsevanemale.
2.5.3. Õppepäeva jooksul ei lahku õpilased koolimajast ja kooli territooriumilt õpetaja loata. Kooli terrotooriumilt lahkuda (sh poodi minna) võivad õpilased koolipäeva lõpus, kui tunnid on lõppenud, aga mitte varem kui 14:15.
2.5.4. A. Haava nim Pala Kooli õpilased ei kahjusta oma käitumisega kooli mainet.

2.6. Vastutus

2.6.1. Õpilased tarbivad säästlikult elektri- ja soojusenergiat, vett ning majapidamispaberit.
2.6.2. Hoiavad korras neile laenutatud õpivara ja kooli inventari.
2.6.3. Õpilased heastavad nende poolt põhjustatud või tekitatud materiaalse kahju. Tahtliku kooli vara (kooliruumide, mööbli, õppevahendite jms) rikkumise korral hüvitavad õpilased tekitatud kahju.

2.7. Tundidest osavõtt

2.7.1. Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.
Tundidest osavõtt on kohustuslik kõigile 1. – 9. kl. õpilastele.
2.7.2. Koduste ülesannete täitmatajätmisest teatab õpilane aineõpetajale enne tunni algust.
2.7.3. Õpilane osaleb aktiivselt tunni töös, ei sega kaasõpilasi ja õpetajat.
2.7.4. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised:
- õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
- läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 3 alusel sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine;
- olulised perekondlikud põhjused;
- muud klassijuhataja poolt mõjuvaks loetud põhjused.
Klassijuhataja hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks.
Puudumiste arvestust peetakse vastavas päevikus ja e-koolis. Klassijuhataja teeb trimestri lõpus õpilaste puudumistest kokkuvõtte.
2.7.5. Loa põhjendatud (v.a. tervislikel põhjustel) puudumiseks tundidest kogu päeva ulatuses annab klassijuhataja lapsevanema suulise või kirjaliku avalduse alusel, fikseerides selle ka e-kooli. Loa põhjendatud puudumiseks pikemaks ajaks (näit. välisreisid) annab direktor, klassijuhataja nõusolekul ja aineõpetajate loal lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. Lahkumine üksikutest tundidest toimub vastava aineõpetaja või klassijuhataja loal.
2.7.6. Õpilaste lubamine spordivõistlustele ning teistele tundide ajal läbiviidavatele õpilasüritustele toimub aineõpetajate nõusolekul ja klassijuhataja loal.
2.7.7. Õpilase puudumise ajal läbivõetud materjal tuleb järele õppida ning õpetaja nõudmisel ka vastata.
2.7.8. Vanem teavitab kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjusest enne tundide algust . Vastasel korral loetakse õpilane põhjuseta puudujaks. Puudumise kohta teatise kirjutab vanem e-kooli või õpilaspäevikusse ja õpilane esitab päeviku klassijuhatajale koolituleku päeval. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust.

3. Hindamine

Kooli õppekavas sätestatud hindamise tingimused ja kord avalikustatakse kooli kodulehel. Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtub kool riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavas fikseeritud nõutavatest teadmistest ja oskustest. Käitumise ja hoolsuse hindamisel lähtub kool kooli õppekava ning kooli kodukorra nõuetest. Hindamise korraldus on toodud eraldi välja A. Haava nim Pala Kooli hindamisjuhendis.

4. Tunnustamine

4.1. Õpilasi tunnustatakse õppetöö käigus suulise või kirjaliku kiitusega.
4.2. Trimestrite lõpus tunnustatakse „4“ ja „5“ õppivaid õpilasi kooli tänukirjaga, õpilase foto ja nimi pannakse välja autahvlile.
4.3. Avaldatakse kiitust direktori käskkirjaga.
4.4. Õppeaasta lõpus tunnustatakse aine parimaid.
4.5. Õpilased kutsutakse õppeaasta lõpul õppenõukogu ettepanekul ning vallavalitsuse kehtestatud statuudi alusel vallavanema vastuvõtule.

5. Tugimeetmed

5.1. Aineõpetaja konsultatsioon.
5.2. Arenguvestluse läbiviimine.
5.3. Individuaalse õppekava rakendamine.
5.4. Õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma, õpiabirühma, kooli juures tegutsevasse huviringi või õpilaskodusse.
5.5. Tugispetsialisti teenuse osutamine.

6. Mõjutamine

6.1. Aineõpetaja või klassijuhataja suuline märkus.
6.2. Aineõpetaja või klassijuhataja kirjalik märkus
õpilaspäevikusse ja e-kooli.
6.3. Õpilasega tema käitumise arutamine koos vanemaga.
6.4. Õpilasega tema käitumise arutamine kooli direktsioonis.
6.5. Õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus.
6.6. Õpilasele tugiisiku määramine.
6.7. Õppetunnist eemaldamine kohustusega viibida määratud kohas ja õppida tunni materjal iseseisvalt.
6.8. Pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus vastavalt määratud tegevusega.
6.9. Ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest.
6.10. Ajutine õppes osalemise keeld kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.
6.11. Avalduse esitamine politseile.

1. Üldsätted

1.1. A. Haava nim Pala Kooli (edaspidi kool) õpilased on kohustatud järgima oma kooli kodukorda (edaspidi kodukorda) ja Eesti Vabariigi seadusi. Kodukorra eesmärgiks on tagada turvaline, rahulik ja sujuv õppe- ja kasvukeskkond õpilastele, töökeskkond kooli töötajatele.
1.2. Kodukorras ettenähtu on kohustuslik õpilastele õppekava täitmise ja õppekavavälise tegevuse ajal nii kooli territooriumil kui koolivälistel õppetööga seotud üritustel. Kodukorras fikseeritud käitumise reeglite järgimine on õpilase käitumise hindamise aluseks.
1.3. Kool avalikustab kodukorra kooli kodulehel.
1.4. A. Haava nim Pala Kooli õpilane esindab kõikjal väärikalt ennast, oma kooli ja oma kodumaad.
1.5. Kodukorras kasutatakse mõisteid Eesti Vabariigi haridusseaduses, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning teistes haridust reguleerivates õigusaktides sätestatud tähenduses.

2. Üldosa

2.1. Töökorraldus

2.1.1. Tunnid algavad kell 7.55. Tundide ja vahetundide pikkus on vastavalt kehtestatud päevakavale.
2.1.2. Oma välisjalanõud ja -riided ning spordivarustuse jätab õpilane garderoobi. Õpilane vastutab oma garderoobikoha korrasoleku eest. Garderoobi jäetud väärtesemete eest kool ei vastuta.
2.1.3. Koolimajas kantakse vahetusjalatseid, mille tallad ei määri põrandaid.
2.1.4. Riietus on eakohane ja sobilik haridusasutuses kandmiseks. Õuevahetundides on soovitatavad ilmastikukindlad riided. Kooli üritusele tullakse pidulikus riietuses.

Õpilastel ei ole lubatud kanda:
- sportimiseks ette nähtud riideid (sh dressipükse) väljaspool kehalise kasvatuse ja trennitunde;
- keha ning aluspesu paljastavaid riideid;
- katkiseid määrdunud riideid;
- vulgaarsete tekstide ja piltidega riideid;
- mütsi ja kapuutsi siseruumides;.
- silmatorkavaid ehteid, kehakaunistusi ega liialdatud meiki.
Reeded on „vabad reeded“ ( v.a kui on koolis pidulik sündmus), mil õpilane võib kanda talle meelepäraseid eakohaseid riideid.

2.1.5. Õpilase soeng:
- söögivahetunnis on pikad juuksed kinnises soengus.

2.1.6. Õppetunnid algavad koolikellaga. Õpilased, kes tulevad tundi pärast kella, on hilinejad. Hilinemine märgitakse e-kooli ja arvestatakse hoolsuse hindamisel. Tunni lõpetab õpetaja.
2.1.7. Õpilased ootavad tunni algust tunniplaanis ettenähtud ruumis või selle juures koos tunniks vajalike õppevahenditega. Kui aineõpetaja ei ole ilmunud 10 min. jooksul, teatab korrapidaja õpilane või klassi esindaja olukorrast direktorile.
2.1.8. Õpilasel on õigus aineõpetaja konsultatsioonile. Konsultatsiooniajad avaldatakse infostendil ja
kooli koduleheküljel aadressil www.palapk.edu.ee
2.1.9. Kõik õpilased varustatakse õppeaasta alguses vajaliku õppekirjandusega. Kevadel õppetöö lõppedes tagastatakse õpperaamatud ja teatmikud aineõpetaja kaudu kooli raamatukokku. Õpiku kaotamise või rikkumise korral tuleb õpilasel tuua asemele uus õpik või hüvitada selle maksumus kolmekordses väärtuses.
2.1.10. Vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavast juhtumist teavitab õpilane koheselt korrapidajaõpetajat, klassijuhatajat või mõnda teist kooli töötajat. Juhtumi lahendamisel lähtutakse kodukorras loetletud mõjutusvahenditest ning teistest seadusandlikest aktidest.
2.1.11. Õpilane osaleb vajadusel kooli ja selle ümbruse korrastustöödel.
2.1.12. Õpilastel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses kooli ruume, õppe- ja spordivahendeid tasuta koolipäeva lõpuni. Koolivälisel ajal on võimalik kasutada spordivahendeid ja kooliruume õpetaja nõusolekul.
2.1.13. Kõikidel 1. – 9. klassi õpilastel peab olema kooli õpilaspilet. 1.-4. klassi õpilastele on kohustuslik kooli õpilaspäevik. 1.-4. klassi õpilane on kohustatud esitama õpilaspäeviku õpetaja esimesel nõudmisel. 1.-4. klassis on päevik lisaks e-koolile info vahendaja kodu ja kooli vahel, paremaks infovahetuse tagamiseks paneb lapsevanem õpilaspäevikusse iga nädala lõpus allkirja.
2.1.14. E-kool on info vahendaja kodu ja kooli vahel. E-kool on kohustuslik nii õpilasele kui lapsevanemale, kusjuures nii õpilasel kui lapsevanemal on eraldi kasutajakonto. Õpetaja märgib koduse õppimise e-kooli samal kuupäeval hiljemalt kell 17:30.
2.1.15. Õpetajal on õigus kehtestada lisaks kooli üldkehtivale kodukorrale oma klassiruumi ja õppeaine spetsiifikat arvestades vajalikud lisareeglid.
2.1.16. Ekskursioonidel ja õppereisidel peab õpilane täitma õpetajate ning teiste juhendavate täiskasvanute korraldusi.
2.1.17. Kool ei vastuta õpilaste poolt kooli kaasa võetud mittevajalike esemete eest.
2.1.18. Vajadusel on õppenõukogu otsusega lubatud kooli territooriumile paigutada kaamerad, et tagada kõikide õpilaste normaalne töökeskkond ja ohutus.
2.1.18. A. Haava nim Pala Kooli õpilased hoiavad puhtust ja korda koolis ja kooli territooriumil. Hoiavad kooli vara.

2.2. Vahetund

2.2.1. Vahetunni alguses viivad õpilased oma koolikoti järgmise tunni kabinetti või klassiruumi.
2.2.2. Vahetunnis puhkavad õpilased oma kaaslasi häirimata.
2.2.3. Söömine toimub peale 4. tundi kahes vahetuses. Algklassid tulevad sööklasse koos õpetajaga. Sööklas on klassidel oma laud, mille puhtuse ja korrasoleku eest nad vastutavad.
2.2.4. Õuevahetunnis viibivad kõik õpilased õues. Õuevahetunnis järgivad õpilased Õuevahetunni Hea Tava.

2.3. Õpilaste korrapidamine

2.3.1. Õpilaste korrapidamist klassis korraldab klassijuhataja.
2.3.2. Klassikorrapidaja vastutab korra eest klassis. Klassikorrapidaja õhutab vahetundides klassi ja puhastab tahvli. Peale tundide lõppu koristab klassi ja annab üle korrapidajaõpetajale.
2.3.3. Korruste korrapidajad alluvad korrapidajaõpetajale ning vastutavad temale ettenähtud
ülesannete täitmise eest.

2.4. Käitumine koolis

2.4.1. Õpilane suhtleb viisakalt iga koolipere liikmega ja külalisega.
2.4.2. Õpilane kasutab sündsat sõnavara.

2.5. Keelud

2.5.1. A. Haava nim Pala Kooli õpilased ei suitseta, ei tarvita alkohoolseid jooke ega narkootilisi mõnuaineid, ei tegele omavolilise äritegevusega.
2.5.2. Koolipäeva jooksul on õpilastel lubatud kasutada õppetööks mittevajalikke elektroonilisi seadmeid:
- enne 1. tunni algust (kuni 07:55);
- söögivahetunnis väljaspool sööklat;
- koolipäeva lõpus alates 14:15.
Ülejäänud koolipäeva jooksul on õppetööks mittevajalikud elektroonilised seadmed keelatud. Erandjuhtudel palub õpilane mobiiltelefoni kasutamiseks luba klassijuhatajalt. Kui õpilane eirab nimetatud kodukorra punkti, on õpetajal õigus võtta õpilaselt elektroonilised seadmed.
Õpilane saab need tagasi koolipäeva lõpus. Kui õpilane eirab jätkuvalt kodukorras ettenähtut, tagastatakse seadmed vaid lapsevanemale.
2.5.3. Õppepäeva jooksul ei lahku õpilased koolimajast ja kooli territooriumilt õpetaja loata. Kooli terrotooriumilt lahkuda (sh poodi minna) võivad õpilased koolipäeva lõpus, kui tunnid on lõppenud, aga mitte varem kui 14:15.
2.5.4. A. Haava nim Pala Kooli õpilased ei kahjusta oma käitumisega kooli mainet.

2.6. Vastutus

2.6.1. Õpilased tarbivad säästlikult elektri- ja soojusenergiat, vett ning majapidamispaberit.
2.6.2. Hoiavad korras neile laenutatud õpivara ja kooli inventari.
2.6.3. Õpilased heastavad nende poolt põhjustatud või tekitatud materiaalse kahju. Tahtliku kooli vara (kooliruumide, mööbli, õppevahendite jms) rikkumise korral hüvitavad õpilased tekitatud kahju.

2.7. Tundidest osavõtt

2.7.1. Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.
Tundidest osavõtt on kohustuslik kõigile 1. – 9. kl. õpilastele.
2.7.2. Koduste ülesannete täitmatajätmisest teatab õpilane aineõpetajale enne tunni algust.
2.7.3. Õpilane osaleb aktiivselt tunni töös, ei sega kaasõpilasi ja õpetajat.
2.7.4. Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised:
- õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
- läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 3 alusel sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine;
- olulised perekondlikud põhjused;
- muud klassijuhataja poolt mõjuvaks loetud põhjused.
Klassijuhataja hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõjuvaks.
Puudumiste arvestust peetakse vastavas päevikus ja e-koolis. Klassijuhataja teeb trimestri lõpus õpilaste puudumistest kokkuvõtte.
2.7.5. Loa põhjendatud (v.a. tervislikel põhjustel) puudumiseks tundidest kogu päeva ulatuses annab klassijuhataja lapsevanema suulise või kirjaliku avalduse alusel, fikseerides selle ka e-kooli. Loa põhjendatud puudumiseks pikemaks ajaks (näit. välisreisid) annab direktor, klassijuhataja nõusolekul ja aineõpetajate loal lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. Lahkumine üksikutest tundidest toimub vastava aineõpetaja või klassijuhataja loal.
2.7.6. Õpilaste lubamine spordivõistlustele ning teistele tundide ajal läbiviidavatele õpilasüritustele toimub aineõpetajate nõusolekul ja klassijuhataja loal.
2.7.7. Õpilase puudumise ajal läbivõetud materjal tuleb järele õppida ning õpetaja nõudmisel ka vastata.
2.7.8. Vanem teavitab kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjusest enne tundide algust . Vastasel korral loetakse õpilane põhjuseta puudujaks. Puudumise kohta teatise kirjutab vanem e-kooli või õpilaspäevikusse ja õpilane esitab päeviku klassijuhatajale koolituleku päeval. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust.

3. Hindamine

Kooli õppekavas sätestatud hindamise tingimused ja kord avalikustatakse kooli kodulehel. Teadmiste ja oskuste hindamisel lähtub kool riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavas fikseeritud nõutavatest teadmistest ja oskustest. Käitumise ja hoolsuse hindamisel lähtub kool kooli õppekava ning kooli kodukorra nõuetest. Hindamise korraldus on toodud eraldi välja A. Haava nim Pala Kooli hindamisjuhendis.

4. Tunnustamine

4.1. Õpilasi tunnustatakse õppetöö käigus suulise või kirjaliku kiitusega.
4.2. Trimestrite lõpus tunnustatakse „4“ ja „5“ õppivaid õpilasi kooli tänukirjaga, õpilase foto ja nimi pannakse välja autahvlile.
4.3. Avaldatakse kiitust direktori käskkirjaga.
4.4. Õppeaasta lõpus tunnustatakse aine parimaid.
4.5. Õpilased kutsutakse õppeaasta lõpul õppenõukogu ettepanekul ning vallavalitsuse kehtestatud statuudi alusel vallavanema vastuvõtule.

5. Tugimeetmed

5.1. Aineõpetaja konsultatsioon.
5.2. Arenguvestluse läbiviimine.
5.3. Individuaalse õppekava rakendamine.
5.4. Õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma, õpiabirühma, kooli juures tegutsevasse huviringi või õpilaskodusse.
5.5. Tugispetsialisti teenuse osutamine.

6. Mõjutamine

6.1. Aineõpetaja või klassijuhataja suuline märkus.
6.2. Aineõpetaja või klassijuhataja kirjalik märkus
õpilaspäevikusse ja e-kooli.
6.3. Õpilasega tema käitumise arutamine koos vanemaga.
6.4. Õpilasega tema käitumise arutamine kooli direktsioonis.
6.5. Õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus.
6.6. Õpilasele tugiisiku määramine.
6.7. Õppetunnist eemaldamine kohustusega viibida määratud kohas ja õppida tunni materjal iseseisvalt.
6.8. Pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus vastavalt määratud tegevusega.
6.9. Ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest.
6.10. Ajutine õppes osalemise keeld kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.
6.11. Avalduse esitamine politseile.