Lasteaed

Vastuvõtt

A. Haava nim Pala Kooli lasteaeda laste vastuvõtmise ja
lasteaiast väljaarvamise kord
Määrus kehtestatakse
 "Koolieelse lasteasutuse seadus"  §15 lõige 4 alusel.
(sama pdf-failina)

1. Määruse reguleerimise ala

Käesolev kord reguleerib A. Haava nim Pala Kooli lasteaia (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist

2. Arvestuse pidamine

(1) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt lahkumise kohta peab lasteaia õppealajuhataja (edaspidi juhataja).
(2) Laste arvestuse õigsuse eest vastutab juhataja.
(3) Laste arvamine lasteaia nimekirja ning sealt väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga.
  
3. Lapse lasteaeda vastuvõtmise taotlemine

(1) Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks täidab lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) avalduse. Avalduse vorm määruse lisa 1.
(2) Avaldused registreeritakse nende laekumise järjekorras.
  
4. Lasteaeda vastuvõtmine

(1)   Lapsi võetakse lasteaeda alates 1,5- eluaastast.
(2)   Lasteaeda vastuvõtmine toimub järjekorra alusel.
(3)   Lasteaeda võetakse:
 1) teeninduspiirkonnas alaliselt elavad lapsed;
 2) väljaspool  Peipsiääre valla territooriumi alaliselt elavad lapsed vabade kohtade olemasolul.
(4)   Vabade kohtade puudumisel võib lapsevanem jääda lasteaeda kohataotlejate nimekirja.
(1)   Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvub vanem lasteaia põhimääruse, kodukorra ja muude lasteaia tegevust puudutavate üldiste õigusaktidega ning tegevus- ja päevakava ja töökorraldusega. Nädala- ja operatiivinfo avalikustatakse rühmade stendidel.
(2) Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul  informeerib vanem rühmapersonali lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

5. Rühmade komplekteerimine

(1) Juhataja teatab vanemale koha eraldamisest ja selle täitmise tähtajast. Lasteaia koha mittetäitmisel antud kuupäevaks ning vanema poolt sellest ette teatamata jätmisel antakse koht järgmisele järjekorras olevale lapsele.
(2) Juhataja komplekteerib rühmad hiljemalt jooksva aasta 10. septembriks, esitab vastava nimekirja A. Haava  nim Pala Kooli direktorile ja kannab andmed EHIS-sse.
(3) Vabade kohtade olemasolul võib juhataja võtta lapsi vastu kogu jooksva aasta kestel. Õppeaasta kestel lasteaeda vastuvõetud lapsed kinnitab kooli direktor rühma nimekirja täiendavalt oma käskkirjaga ja juhataja kannab andmed EHIS-sse.
  
6. Vanema kohustus lapse lasteaiast lahkumisel

(1) Lapse lasteaiast lahkumisest teatab vanem sellest juhatajale kirjalikult ette vähemalt viis kalendripäeva ning märgib avaldusele lahkumise kuupäeva. Avalduse vorm määruse lisa 2.
(2) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma toitlustus- ja osalustasu lapse lasteaiast lahkumise päevani. Tasumata jäetud summa nõutakse lapsevanemalt sisse seaduses sätestatud korras.
  
7. Lapse lasteaiast väljaarvamine

(1) Direktori käskkirjaga arvatakse laps nimekirjast välja, kui:
 1) vanem on esitanud avalduse lapse lahkumise kohta lasteaiast;
 2) väljaspool teeninduspiirkonda elava lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus ei osale kulude katmisel ning ei ole tasunud vallavalitsuse esitatud arvet kahe kuu jooksul arvates arve esitamisest;
 3) vanem ei ole tasunud lapse eest toitlustus- ja osalustasu kahe kuu jooksul arvates arve esitamisest ega ole teavitanud juhatajat tekkinud makseraskustest ning avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks;
 4) meditsiinilise otsuse (arstitõend) kohaselt on lasteaed lapsele antud hetkel vastunäidustatud;
 5) koolikohustuslik laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks ning pole taotlenud koolikohustuse täitmise edasilükkamist.

Lasteaiast väljaarvatud laps võetakse lasteaeda tagasi käesoleva korra alusel.
  
8. Lapse ajutine väljaarvamine lasteaiast

(1) Lapse ajutise väljaarvamise korral lasteaiast (kuni kuus kuud) vanema soovil või arsti soovitusel, esitab vanem juhatajale kirjaliku avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lasteaiast lahkumise aeg, põhjus ning lasteaeda naasmise aeg.
(2) Lapsele säilitatakse koht antud rühmas ja vanemal on õigus temale sobival ajal laps rühma tagasi tuua juhul, kui vanem katab igakuiselt kogu äraoleku perioodi jooksul osalustasu, välja arvatud nende kuude eest, millal lasteaed on vallavalitsuse korraldusel suletud. Võlgnevuse korral on direktoril õigus laps lasteaiast välja arvata ja kohta mitte säilitada.
  

9. Rakendussätted

   Määrus jõustub 16.12.2013.a.

 


Lisad

LISA 1 (lasteaeda vastuvõtt)

LISA 2 (lasteaiast väljaarvamine)
 

 

1. Määruse reguleerimise ala

Käesolev kord reguleerib A. Haava nim Pala Kooli lasteaia (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist

2. Arvestuse pidamine

(1) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt lahkumise kohta peab lasteaia õppealajuhataja (edaspidi juhataja).
(2) Laste arvestuse õigsuse eest vastutab juhataja.
(3) Laste arvamine lasteaia nimekirja ning sealt väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga.
  
3. Lapse lasteaeda vastuvõtmise taotlemine


(1) Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks täidab lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) avalduse. Avalduse vorm määruse lisa 1.
(2) Avaldused registreeritakse nende laekumise järjekorras.
  
4. Lasteaeda vastuvõtmine

(1)   Lapsi võetakse lasteaeda alates 1,5- eluaastast.
(2)   Lasteaeda vastuvõtmine toimub järjekorra alusel.
(3)   Lasteaeda võetakse:
 1) teeninduspiirkonnas alaliselt elavad lapsed;
 2) väljaspool  Peipsiääre valla territooriumi alaliselt elavad lapsed vabade kohtade olemasolul.
(4)   Vabade kohtade puudumisel võib lapsevanem jääda lasteaeda kohataotlejate nimekirja.
(1)   Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvub vanem lasteaia põhimääruse, kodukorra ja muude lasteaia tegevust puudutavate üldiste õigusaktidega ning tegevus- ja päevakava ja töökorraldusega. Nädala- ja operatiivinfo avalikustatakse rühmade stendidel.
(2) Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul  informeerib vanem rühmapersonali lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

5. Rühmade komplekteerimine

(1) Juhataja teatab vanemale koha eraldamisest ja selle täitmise tähtajast. Lasteaia koha mittetäitmisel antud kuupäevaks ning vanema poolt sellest ette teatamata jätmisel antakse koht järgmisele järjekorras olevale lapsele.
(2) Juhataja komplekteerib rühmad hiljemalt jooksva aasta 10. septembriks, esitab vastava nimekirja A. Haava  nim Pala Kooli direktorile ja kannab andmed EHIS-sse.
(3) Vabade kohtade olemasolul võib juhataja võtta lapsi vastu kogu jooksva aasta kestel. Õppeaasta kestel lasteaeda vastuvõetud lapsed kinnitab kooli direktor rühma nimekirja täiendavalt oma käskkirjaga ja juhataja kannab andmed EHIS-sse.
  
6. Vanema kohustus lapse lasteaiast lahkumisel

(1) Lapse lasteaiast lahkumisest teatab vanem sellest juhatajale kirjalikult ette vähemalt viis kalendripäeva ning märgib avaldusele lahkumise kuupäeva. Avalduse vorm määruse lisa 2.
(2) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma toitlustus- ja osalustasu lapse lasteaiast lahkumise päevani. Tasumata jäetud summa nõutakse lapsevanemalt sisse seaduses sätestatud korras.
  
7. Lapse lasteaiast väljaarvamine

(1) Direktori käskkirjaga arvatakse laps nimekirjast välja, kui:
 1) vanem on esitanud avalduse lapse lahkumise kohta lasteaiast;
 2) väljaspool teeninduspiirkonda elava lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus ei osale kulude katmisel ning ei ole tasunud vallavalitsuse esitatud arvet kahe kuu jooksul arvates arve esitamisest;
 3) vanem ei ole tasunud lapse eest toitlustus- ja osalustasu kahe kuu jooksul arvates arve esitamisest ega ole teavitanud juhatajat tekkinud makseraskustest ning avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks;
 4) meditsiinilise otsuse (arstitõend) kohaselt on lasteaed lapsele antud hetkel vastunäidustatud;
 5) koolikohustuslik laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks ning pole taotlenud koolikohustuse täitmise edasilükkamist.

Lasteaiast väljaarvatud laps võetakse lasteaeda tagasi käesoleva korra alusel.
  
8. Lapse ajutine väljaarvamine lasteaiast

(1) Lapse ajutise väljaarvamise korral lasteaiast (kuni kuus kuud) vanema soovil või arsti soovitusel, esitab vanem juhatajale kirjaliku avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lasteaiast lahkumise aeg, põhjus ning lasteaeda naasmise aeg.
(2) Lapsele säilitatakse koht antud rühmas ja vanemal on õigus temale sobival ajal laps rühma tagasi tuua juhul, kui vanem katab igakuiselt kogu äraoleku perioodi jooksul osalustasu, välja arvatud nende kuude eest, millal lasteaed on vallavalitsuse korraldusel suletud. Võlgnevuse korral on direktoril õigus laps lasteaiast välja arvata ja kohta mitte säilitada.
  

9. Rakendussätted

   Määrus jõustub 16.12.2013.a.

 


Lisad

LISA 1 (lasteaeda vastuvõtt)

LISA 2 (lasteaiast väljaarvamine)